ปีที่ ๑๐ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๓

  • ธรรมคีตา : ลีลาธรรมจากบังกาลอร์ถึงเชียงใหม่ / เครือมาศ วุฒิการณ์
  • สุนทรียภาพกับศาสนธรรม : บทสัมภาษณ์ อ.โกวิท เอนกชัย / กองบรรณาธิการ
  • บทบาทศาสนิกชน ในการยุติความรุนแรงในพม่า / สุลักษณ์ ศิวรักษ์

Last Updated (Tuesday, 28 December 2010 10:19)